GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

24 Haziran 2020 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığınca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır.

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

VERBİS, Sicile kayıt yükümlülüğü olan veri sorumluları için;

Yurtiçinde Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi,

Yurtdışında Yerleşik Gerçek / Tüzel Kişi,

Kamu Kurum ve Kuruluşları

olmak üzere 3 farklı yapı şeklinde kurgulanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; veri sorumluları için son kayıt tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları - 30.09.2020,

Yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları - 30.09.2020,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları - 31.03.2021,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları - 31.03.2021,

tarihine kadar Sicile kayıt olmak zorundadır.

Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinde “… Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.” hükmü yer almaktadır.

VERBİS sistemi için https://verbis.kvkk.gov.tr/