KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ (GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEMELER)

06 Ocak 2021 KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ (GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEMELER)
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ (GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEMELER)

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 ıncı maddesi 34 üncü fıkrasında “(34) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre;

a) B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri,

b) A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları ve bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri,

c) Adlarına birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı yetki belgeleri için uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması kaydıyla, aynı kişileri beyan edebilmesi,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibinin çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur.

Ancak (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerlerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırk beş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır.

Bu fıkranın (a) ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki belgesi ve her bent için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu defa Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 17.12.2020 tarihinde alınan yazıda; Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi adına, KTY’nin 40 ncı maddesinin otuz dördüncü fıkrasında belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartının sağlanamaması ile anılan maddede belirtilen 30 günlük sürenin, mesleki yeterlilik şartının sağlanamamasına ilişkin sebeplerin ortadan kalkmasına müteakip, Bakanlıklarınca yeniden bir karar verilinceye kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir. Konuya ilişkin yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

İlgili Dosyalar