İŞKUR Genelgesi

02 Şubat 2021 İŞKUR Genelgesi
İŞKUR Genelgesi

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 29.01.2021 tarih ve 34221550-010.06.02-891 sayılı yazıda, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi ve istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirlerinin düzenlendiği 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmiştir.

 

7256 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 29 uncu maddesinde; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez." hükmüne yer verildiği bildirilmiştir.

 

17/11/2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi ile 2020 Ekim ayı ve öncesi dönemlere ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerin terkin işleminin nasıl yapılacağına dair usul ve esasların Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan 2020/5 sayılı Genelge ile açıklığa kavuşturulmuş olduğu ifade edilmiştir.

Covid-19 gerekçeli kısa çalışma uygulamalarına ilişkin fazla ve yersiz ödemelerin terkini işlemlerinin ekteki genelge çerçevesinde yapılması hususu ilgili üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulmuştur.

İlgili Dosyalar :

İŞKUR ’un 2020-5 Sayılı Genelgesi