TARIM ARAZİLERİNİN KULLANICILARINA KİRAYA VERİLMESİ

06 Temmuz 2022 TARIM ARAZİLERİNİN KULLANICILARINA KİRAYA VERİLMESİ
TARIM ARAZİLERİNİN KULLANICILARINA KİRAYA VERİLMESİ

Bilindiği üzere 15.04.2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen ek 6 ncı maddesi: "imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri; 31.12.2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Bakanlıkça belirlenen kullanıcılarına cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilir. Kira süresi sonunda yükünlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir veya bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip kiracılarına doğrudan satılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.