TMMOB KANUNUNUN 6235 SAYILI, 33. MADDESİ

25 Temmuz 2019 TMMOB KANUNUNUN 6235 SAYILI, 33. MADDESİ


2019/10 sayılı yazı ile; 6235 sayılı TMMOB Kanununun 33. maddesinde “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.” hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.

Söz konusu Kanunun bu amir hükmüne göre mühendis ve mimarların serbest olarak veya bir firmada çalışabilmeleri için ilgili meslek odalarına üye olmaları ve üyelik şartlarını yerine getirmelerinin zorunlu olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, hukuki bir yaptırımla karşılaşılmaması için firmaların bünyelerinde çalıştıracakları gıda mühendislerinden ilgili meslek odasına üye olduklarına dair belge istenmesi, halihazırda çalışan gıda mühendislerinden ise odaya üye olup olmadıklarının sorgulanması talep edilmiştir.

İlgili üyelerimize duyurulur.