RID/ADR/ADN ORTAK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI HAKKINDASayın Üyemiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 08.08.2019 tarih ve 58873 sayılı yazıda, ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması'na (ADR) 22 Mart 2010 itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) ve C Eki olan Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik'e (RID) ise 1 Haziran 1985 itibariyle taraf olduğu ve bu anlaşmalara dair mevzuat çalışmalarının tamamlandığı belirtilmektedir.

Aynı yazıda, ADR Anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlulaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi'nin Tehlikeli Malların taşınması Çalışma Grubu tarafından her 6 ayda bir düzenlenen RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantıları (WP.15/AC.1) düzenlenmekte olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 17-27 Eylül 2019 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek olan söz konusu toplantıda görüşülmek üzere aşağıdaki konularda Birliğimizin görüşleri talep edilmektedir:

Ukrayna hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/23),; tehlikeli malların demiryoluyla taşınması sırasında bir kaza olması halinde gönderene ve alıcıya hızlı bir şekilde haber verebilmek için taşıma belgesinde gönderenin ve alıcının telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinin de yer alması için 5.4.1.1.1'de değişiklik yapılması teklif edilmektedir.

Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/24), vakumla çalışan atık tanklarının üst kısımlarına monte edilen bağlantılar ve aksesuarların devrilmeden korunmaları amacıyla 6.10.3.1'de değişiklik ve konuyla ilgili yeni bir geçici hüküm eklenmesi teklif edilmektedir.

Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/25), vakumla

Çalışan atık tanklarıyla ilgili 6.10.3.5 (e) bölümüyle ilgili taraf ülkelerin görüşleri talep edilmektedir.

Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/26), vakumla çalışan atık tanklarından çıkan alevlenebilir veya zehirli dumanların pompa/egzoz biriminden daha güvenli bir yere yönlendirilmesine yönelik 6.10.3.8'ye değişiklik ve 4.5.2.7'ye yeni metin eklenmesi teklif edilmektedir.

  • Uluslararası Tank Konteyner Organizasyonu (ITCO) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/30), "Tank konteyner / portatif tank işletmecisi (operatör)" tanımlarının netleştirilmesine yönelik değişiklik yapılması teklif edilmektedir.
  • Uluslararası Demiryolu Taşımalarıyla İlgili Hükümetler arası Örgüt (OTIF) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/31), "ulaşım aracı(conveyance)" yerine "vagon" veya "araç" ifadelerinin kullanılması teklif edilmektedir.
  • İspanya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/33), Kısım 5.5.3 ile uyumlu olmayan özel hüküm 593'ün değiştirilmesi teklif edilmektedir.
  • Finlandiya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/35), RID/ADR'de EN ISO/IEC 17025:2005 ve EN ISO/IEC 17020:2005 standartlarına yapılan atıfın standartların güncellenmesi nedeniyle yıl verilmeden (EN ISO/IEC 17025 ve EN ISO/IEC 17020 şeklinde) veya yıl verilmesi istenirse de EN ISO/IEC 17025:2017 standardıyla değiştirilmesi konusunda çalışma grubunun görüşleri talep edilmektedir.
  • Finlandiya hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/36), RID/ADR'de EN ISO/IEC 17020 standardına atıf yapıldığı yerlerde yer alan "(8.1.3 maddesi hariç)" ifadesinin çıkarılması teklif edilmektedir.
  • Avrupa Endüstriyel Gazlar Birliği (EIGA) tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/37), Amerika Birleşik Devletleri'ne Avrupa basınçlı kaplarının geçici olarak ihraç edilebilmesi amacıyla, M318 numaralı çok taraflı anlaşmasının hükümlerini içerecek şekilde, 1.1.4.6 numaralı yeni bir madde eklenmesi teklif edilmektedir.
  • İsveç ve İsviçre hükümetleri tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/38), 8 tondan fazla sınırlı miktarda tehlikeli madde içeren vagon ve konteynerlere her durumda sınırlı miktar (LQ) işareti takılması amacıyla 3.4.13'de değişiklik teklif edilmektedir.
  • Birleşik Krallık hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/39), EN 13094:2019 standardı yayınlanana kadar kullanılmak üzere gövdelerin kesitsel şekilleriyle ilgili 6.8.2.1.18 dipnot 3'ün uygulanmasına yönelik hazırladıkları kılavuz sunulmaktadır.
  • İsviçre hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/45), kuru buzun sevkiyatıyla

İlgili 5.5.3 bölümünün sadeleştirilmesine yönelik teklifler yer almaktadır.

  • Hollanda hükümeti tarafından sunulan öneride (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2019/47) numaralı dokümanda; FRP tanklarında ısıtma elemanları kullanılmayacağına ilişkin teklifler yer almaktadır

Söz konusu önerilere ilişkin belgeler BMAEK internet sitesinde yayınlanmakta olup; resmi dokümanlara https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12019.html adresinden, resmi olmayan dokümanlara da (Inf.) https://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/inf170919.html adresinden ulaşılabilmek tektedir.

Saygılarımızla,