HİZMET TİCARETİ KISITLILIK ENDEKSİİlgide kayıtlı yazıda, hizmet ticareti önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin sayısallaştırılmasını
teminen İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından Hizmet Ticareti Kısıtlılık Endeksi
Veritabanı (STRI) oluşturulduğu belirtilmektedir. Söz konusu veritabanının, OECD üyesi ülkelerde 22 hizmet
sektörünü etkileyen düzenlemeler göz önünde bulundurularak hazırlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, Hindistan Dış Ticaret Enstitüsü (IIFT) tarafından, hizmet sektörleri önündeki engellerin ve
ihracatçıların hizmet sunumunda karşılaştıkları kısıtlamaların tespit edilebilmesini teminen bir çalışma
gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında OECD veritabanında bulunan
eksikliklerin giderilmesinin, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin görüşleri ve öncelikleri hesaba katılarak
kriterlerin belirlenmesinin ve ülkelerin hizmet ticareti alanında kısıtlılık endekslerinin oluşturulmasının
öngörüldüğü ifade edilmektedir. Yapılacak çalışmanın sonuçlarının Nursultan'da (Astana) gerçekleştirilecek
12. Bakanlar Konferansında sunulması ve medya ile paylaşılması öngörülmektedir.
Yazıda, çalışma kapsamında hazırlanan anket formuna aşağıdaki linkten erişim imkânı mevcut olup, söz
konusu anket formunun ilgili hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar tarafından
doldurulmasının, ülkemiz hizmet sunucularının/iş insanlarının karşılaştıkları engellerin çalışmaya yansıması
bakımından önem arz ettiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, aşağıda yer alan internet adreslerinden ulaşabileceğiniz bilgi notu ve rehberin anket
çalışmasında yardımcı olabileceği değerlendirilmektedir.
http ://docs.iift.ac.in/survey/stri
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/brief.pdf
http://docs.iift.ac.in/survey/stri/Guidelines.pdf

Bilgilerini ve söz konusu anket formunun hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçı ve ithalatçılar
tarafından doldurulmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim:
Saygılarımla,