PERSONEL ALIM İLANIOdamıza 4857 sayılı İş Kanunu’na göre aşağıda belirtilen niteliklere sahip Dış Ticaret personeli alınacaktır. Müracaatların, 08/11/2019 günü mesai bitimine kadar fotoğraflı özgeçmişleri ve aşağıdaki nitelikler doğrulayıcı belgeler ile birlikte Odamız Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir. 

ARANAN NİTELİKLER:

1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2)Otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

3)Erkek adaylar için askerlikler ilişiği bulunmamak.

4)Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.

5)Kamu haklarından mahrum olmamak.

6)26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

8)Tacir veya esnaf sayılmalarını gerektiren bir faaliyette bulunmamak.

9)Kısıtlanmış olmamak.

10)Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren , öncelikle Dış Ticaret, iktisat, işletme bölümlerinden mezun olmak, aynı bölümlerde denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

11)En az iki yabancı dil bilmek. (Toefl aranmaktadır)

12)İyi derecede bilgisayar kullanabilmek.

13)Takım çalışmasına yatkın olmak, iş temposuna ve çalışma saatlerine ayak uydurabilmek.

14)Düzgün ve akıcı bir diksiyona sahip olmak.

Yukarıdaki belirtilen nitelikleri taşıyan adaylar arasında Odamızca ayrıca sınav yapılacaktır.