Muamelat Servisi Belge İşlemleri

ODA SİCİL İŞLEMLERİ:

 • Üyelerin Oda kayıt işlemleri
 • Oda Kayıt Sicil Sureti
 • Faaliyet belgesi
 • İhale Durum Belgesi
 • Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge
 • Kayıtlı Üye Tatbik İmza Onay Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
 • Yerli İstekli Belgesi
 • İmalat Yeterlilik Belgesi
 • Kapasite Raporu
 • Ekspertiz Raporu
 • Takdim Mektubu
 • Ekmek Tarifesi Belirleme
 • ATR Belgesi
 • Menşe Şahadetnamesi
 • Euro 1 Belgesi
 • Bağ-Kur Formları
 • Çıraklık Sözleşmeleri
 • Eş Durum Belgesi
 • Fatura Onayı
 • Rayiç Fiyat Tespiti
 • TSE Araç Tadili Projeleri
 • Azami Fiyat Tarifesi
 • Fire Zaiyat Oranları
 • Sigortacılık İşlemleri
 • Türk Malı Belgesi
 • Yerli Malı Belgesi
 • İş Makinaları Tescil İşlemleri
 • Ticari İkametgah Belgesi
 • Sayısal takograf kartı ve Dijital Ehliyet ön başvurusu

 

ÜYELERİN ODAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Odamıza kayıt olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir. 
1. Başvuru Dilekçesi
2. Üyelik Başvuru Formu ( Oda Kayıt Beyannamesi ) : Üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi basılmış ve imzalanmış olmalıdır. 
3. Tüzel Kişilik ( Şirket Kuruluş ) : Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı ana sözleşme. 
4. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşunun ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tasdikli örneği yoksa Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı 
5. Tescil Talepnamesi: Ticaret Sicil Müdürlüğünce düzenlenmiş Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin adına düzenlenen tescil talepnamesi. 
6. Fotoğraf: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı. 
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Tüzel Kişilikler için temsilci ve ortaklarının, Gerçek Kişiler için firma sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi. 
8. İkametgâh İlmühaberi veya Tezkeresi: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi. 
9. Nüfus Kayıt Örneği: İlgili kurumdan. 
10. Vergi Levhası Fotokopisi: Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belgenin fotokopisi. 

 

 Geçek Kişiler için ( Oda Kayıt Beyannamesi ) 

 Tüzel Kişiler için ( Oda Kayıt Beyannamesi ) 

 

ODA KAYIT SİCİL  SURETİ

Firmanın Odamıza kayıtlı olduğunu gösterir belgedir.

FAALİYET BELGESİ

Firmanın Odamıza kayıtlı, faaliyette olduğunu gösterir belgedir.

İHALE DURUM BELGESİ

Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 10.maddesinin g bendlerine ilişkin düzenlenen belgedir.

 

MESLEKTEN MEN EDİLMEDİĞİNE DAİR BELGE

5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 26. maddesi çerçevesinde ilgili firma hakkında kayıt tarihinden bugüne kadar 'Geçici veya sürekli olarak oda üyeliğinden çıkarma cezası olup olmadığı sicil dosyasından bakılarak firmanın yazılı talebine istinaden 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNUN 10. maddesinin (g) bendine göre ilgili mercilere ibraz edilmek üzere tarafımızdan tanzim ve tevdi edilen belgedir.

KAYITLI ÜYE TATBİK İMZA ONAY BELGESİ

Odamızda kayıtlı firmaların yetkililerinin imzalarının dosyamızdaki imzalarına uygun olduğunun onaylandığını gösterir belgedir.

TİCARET SİCİL GAZETESİ SURETİ

İstenilmesi halinde firmanın Ticaret Sicili dosyasında mevcut olan Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri’nin fotokopilerinin onaylandığı belgedir.

YERLİ İSTEKLİ BELGESİ

Odamızda kayıtlı firmaların devlet ihalelerine girebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun 53.maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliklere göre yabancı sermayesi olmadığı ve dolayısıyla “ Yerli İstekli “ olduğuna ilişkin düzenlenen belgedir.

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

Geçerli kapasite raporu bulunan firmalara ürün bazında düzenlenen bir belgedir. Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir.

KAPASİTE RAPORLARI

Sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin kimlik kartı niteliğinde olan ve bu kuruluşların irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parklarını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgileri ile benzeri konuları içeren kapasite raporlarını, kuruluşların bağlı bulundukları Ticaret Odaları düzenlemektedir.

EKSPERTİZ RAPORU

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi ve Oda dışı eksperler (mühendis) ile Şube çalışanlarından görevlendirilen raportör katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle ekspertiz raporları düzenler. 

 

 

TAKDİM MEKTUBU

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Umuma Mahsus Hamillerinin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Dair Mutabakat Muhtırasıdır.Üyelerin ticaret siciline tescil edilen temsilcileri, anonim şirketlerin yönetim kurulu ve limited şirketlerin ortaklar kurulu üyesi şirket ortakları ve şirketin ticaret siciline tescilli temsilcileri tarafından görevlendirilen şirket personeli tarafından talep edilebilir.

 

EKMEK TARİFESİ

Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin" 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının sonuna 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, ekmek fiyatı belirlenir.

A.TR BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği koordinasyonunda A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vizelenmesine yönelik bir çalışma başlatılmıştır. İhracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi için nitelikli bir elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.

Menşe Şahadetnamesi

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı Maddesi (y) fıkrasında belirtildiği üzere, menşe şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin hizmetler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir. Bu kanun maddesi doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Menşe Şahadetnamesi’nin uluslararası kurallara uygun olarak basımını ve üyesi olan Odalara dağıtımını sağlamakta olup, bu belgeler Odamız veznesinden ücret karşılığı temin edilmektedir.

Euro 1 belgesi

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56 ncı Maddesi (y) fıkrasında belirtildiği üzere; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Euro 1’nin uluslararası kurallara uygun olarak basımını ve üyesi olan Odalara dağıtımını sağlamakta olup, bu belgeler Odamız veznesinden ücret karşılığı temin edilmektedir.

 

BAĞ-KUR FORMLARI

Bağkur tarafından talep edilen ve Odamız üyelerinin Odamıza kayıt tarihleri ile Odamızdan  ayrılış tarihlerinin belirtildiği matbuu formdur.

 

ÇIRAKLIK SÖZLEŞMELERİ

Çıraklık Eğitim Merkezi tarafından verilen formun kayıtlarımız doğrultusunda onaylanan belgedir.

EŞ DURUM BELGESİ

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan formun onaylandığı belgedir.

FATURA ONAYI

 

ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan malzemeler ile ihtiyaç duyumsanan tüm ürünlere ilişkin doğrudan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşuna ya da ilgili ana yüklenici firma adına düzenlenmiş faturaların içerdiği ürün kalemlerinin, fatura düzenleniş tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.

 

RAYİÇ FİYAT TESPİTİ

Resmi kurum ve kuruluşların satın almalarıyla ilgili olarak açacakları ihale öncesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9’ncu maddesinde öngörülen yaklaşık maliyetin tespiti amacıyla piyasa araştırması yapılır. Bu çerçevede, gerekirse, ilgili meslek Komitelerinin görüşleri alınarak elde edilen sonuçlar, talep sahibi resmi kurum ve kuruluşlarına intikal ettirilir.

TSE ARAÇ TADİLİ PROJELERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 23/12/2003 tarihinde yapılan protokolle Araçların İmal, Tadil ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamındaki hizmetler 15/02/2004 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır.
 Araç Proje faaliyetleri, Araç Proje Onay Grup Başkanlığı'na bağlı odamız yetkili birimince; TSE MAHALLİ TEMSİLCİLİ tarafından yapılmaktadır.

AZAMİ FİYAT TARİFESİ

Oda üyeleri tarafından üretilen ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifeleri, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan hazırlanır.

FİRE ZAİYAT ORANLARI

5174 Sayılı Odalar Kanunu gereğince; tüccar ve sanayici Oda üyelerinin muhasebe kayıtlarında gösterdikleri iştigal konularına giren ürünlerin imalinden satışına kadar geçen süreçte meydana gelen fire ve zayiat oranları tespit edilmektedir. TOBB Muamelat Yönetmeliği’nin 45. Maddesi gereği; çeşitli emtiaların (üretim, depolama, taşıma, imalat, paketleme vb. aşamalarda) verebileceği fire ve zayiat oranlarının belirlenmesi işlemlerini kapsar. Söz konusu oranlar ilgili Meslek Komitesi tarafından belirlendikten sonra, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayından sonra ilgili kurum ve kuruluşlara bir yazı ile belirlenen oranlar bildirilir.

SİGORTA EKSPERLERİ RUHSATI İLE SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BELGESİ VE LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu (Resmi Gazete: 14.06.2007 tarih, 26552 sayı) ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 22.04.2014 tarih, 28980 sayı) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanun ve yönetmelik çerçevesinde, sigorta acentelerine uygunluk belgesi verme yetkisi TOBB ile Odalara devredilmiştir.

 

TÜRK MALI BELGESİ

Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması’nın malın menşeinin sertifikalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanmasında onaylanan matbu bir belgedir. IPA-Türk Malı Belgesi, IPA projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan tüm mal ve malzemelerin, “tercihsiz menşe kuralları”na göre, Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “tercihsiz menşe kuralları” ile ilgili madde hükümleri esas alınarak düzenlenen Menşe Şahadetnamesi örnek alınmak suretiyle, halen bu amaçla kullanımda olan “Yerli Malı Belgesi”nin yerine kullanılan belgedir.

YERLİ MALI BELGESİ

Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gerekmektedir.

İŞ MAKİNALARI TESCİLİ

Gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarında ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi, devamlı olarak izlenmesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili, odamız tarafından yapılmaktadır.

 

TİCARİ İKAMETGAH BELGESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde Ticari İkametgâh Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi, derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

SAYISAL TAKOGRAF KARTI VE DİGİTAL EHLİYET ÖN BAŞVURUSU

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır. Odamız tarafından ön başvuru alınır. Kart İşlemleri İl Odalarında gerçekleştirilmektedir. Ön Başvuru ve ayrıntılı bilgi İçin http://staum.tobb.org.tr