Kapasite Raporu

* Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı
Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

* Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

* Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir? 

 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

* Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

* Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayi
 • Dokuma Sanayi
 • Örme Sanayi
 • Konfeksiyon Sanayi
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayi
 • Jüt ve Amyant Sanayi
 • Halı ve Hasır Sanayi
 • Döküm Sanayi
 • Madeni Eşya Sanayi
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayi
 • Çeşitli Metal Sanayi
 • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayi
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayi
 • Toprak Eşya Sanayi
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayi
 • Cam ve Porselen Sanayi
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayi
 • Baskı ve Cilt Sanayi
 • Kimya Sanayi
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayi
 • Plastik Eşya Sanayi
 • Kauçuk Eşya Sanayi
 • Deri Eşya Sanayi
 • Film ve Fotoğraf Sanayi
 • Protez ve Ortopedi Sanayi
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

* Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.

* Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?
Sanayi Şubesi’nden veya www.ereglitso.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu talep formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte Sanayi Servisi Kapasite Şubesi’ne başvurulur.

* Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

 • Bağlı bulunulan Oda Veznesine geçerli tutarın yatırılmasının ardından , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan  Ücretin yatırılması ve.-TL.’nin dekontu ; 
 • Herhangi bir masraf alınmadan yatırılabileceği banka, şubesi ve hesap numaraları:
  TR 350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ
  TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN. MERKEZ ŞUBESİ
 • Müracaat, firma sahibi veya ortağı tarafından yapılıyorsa “İmza Sirküleri”, vekili tarafından yapılıyorsa “Vekaletname” ibrazı zorunludur. 
 • İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),
 • İşçilerin son 3 aylık SGK Hizmet Listesi ile tahakkuk fişleri, yeni kuruluşlarda SGK İşçi Girişleri. (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),
 • Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (varsa)
 • Yenileme ve ilk kapasite başvurusu ayırımı yapmaksızın makina faturaları eksiksiz ibraz edilecektir.

- Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;

 • Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinaların faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,
 • Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makina proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı,
 • - Yurtdışından giriş yapan makine parkında;
 • Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur.
  Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahhütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir.
  İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.

* Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

 • Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte Sanayi Şubesine başvurulur,
 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
 • Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip 3 nüsha derlenerek onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,
 • TOBB’un onayından sonra 2 nüshası Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Şube’de firmanın dosyasında muhafaza edilir.

* Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Süre bitimi,
 • Adresi değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.

* Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası’nca tespiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.

* Kapasite Raporu İle İlgili Servis Telefonları:

Sanayi Birimi Sorumlusu: Kubilay ARSLANGÖRÜR 

kubilay.arslangorur@ereglitso.org.tr 0 372 323 0 333 (dahili 129)