Yerli Malı, İmalat Yeterlilik

YERLİ MALI BELGESİ ve İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

Bilindiği gibi, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 51 inci maddesi ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Buna göre yerli malı tanımının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenecektir.

Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin 6 ncı maddesine göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek; 7 nci maddesine göre de Tebliğe uygun olarak yapılacak belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esasları, TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın görüşü alınarak belirlenecektir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 31.10.2014 tarihli yazısı ile nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Birliğimize gönderilmiş ve Yönetim Kurulumuzun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kamu ihalelerinde talep edilen ve firmalara %15 fiyat avantajı sağlayan Yerli Malı Belgesi, 20.04.2011 tarih, 27911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince, Odamız tarafından düzenlenmeye başlanmıştır.

Yerli Malı Belgesi talep eden firmaların, 
Yerli Malı Belgesi başvuru şekli ve gerekli belgeler 
(1) Üreticiler, Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi ve ekindeki belgelerle birlikte oda/borsaya başvururlar. Bu belgeler şunlardır: 
a)Bağlı bulunulan Oda Veznesine veya (TR 05 0006 4000 0017 6201 1301 82 İŞ BANKASI KDZ.EREĞLİ ŞUBESİ) 750,00TL ücretin yatırılmasının ardından , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği onay harcı olan  165,00TL Ücretin yatırılması ve.-165,00TL.’nin dekontu ; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Türkiye İş Bankası ANKARA AKAY ŞUBESİ IBAN:TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29 NO’LU HESABINA veya VAKIFBANK MERKEZ ŞUBESİ IBAN:TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13 NOLU HESABINA yada AKBANK BAKANLIKLAR ŞUBESİ IBAN:TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72 NOLU HESABINA  (165,00 TL)Yerli Malı Belge ücreti olarak yatırılacak ve makbuz başvuru formuna eklenecektir.  Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya 
noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, \r
b) Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname 
. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli ve hesaplamada baz alınan belgeler, 
. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin ruhsat sureti, 
. Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri). 
Ayrıca ürüne bağlı olarak aşağıda belirtilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla suretleri dilekçe ekinde yer alır: 
c) Sanayi Sicil Belgesi sureti 
d) Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi sureti 
e) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kayıt belgesi sureti (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) 
f) Müstahsil makbuzu veya fatura sureti 
g) Maden Ruhsatı sureti 
h) Diğer bilgi ve belgeler (kullanılan girdilerin menşei ve benzeri) 
Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası - Sanayi Birimine yukarıda yer alan belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belge ücreti.- TL olarak Bağlı Bulunulan Odaya Yatırılmalıdır.


İmalat Yeterlilik Belgesi:
Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir. 

İmalat Yeterlilik Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
Talep sahibi dilekçeyle başvurur. Oda Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre hizmet ücreti Oda veznesine yatırtılır. Oda raportörü tarafından işletmeye ait kapasite raporu incelenir. İmalat Yeterlilik Belgesi hazırlanır. Genel Sekreter tarafından imzalanıp mühürlendikten sonra Belgenin bir nüshası talep sahibine verilir. Bir nüshası da ilgili dosyasında saklanır.

Belge ücreti.- TL olarak Bağlı Bulunulan Odaya Yatırılmalıdır

İmalat Yeterlilik Belgesi Dilekçesi için tıklayınız.

Bilgi için; 
Kubilay ARSLANGÖRÜR
Tel. : 0372 316 11 61 (129)
E-posta : kubilay.arslangorur@ereglitso.org.tr